Có rất nhiều trường học, bệnh viện, đường xá và cầu được làm từ ODA của Nhật Bản tại Việt Nam. Ngoài ra, trong các trường học ở Việt Nam, có sự giáo dục về tình hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam, và chúng tôi có một cảm giác rất tốt đối với Nhật Bản.

Người Việt Nam ăn cơm bằng đũa. Bên cạnh các tính năng hệ thống và khuôn mặt, tính khí nghiêm túc và siêng năng rất giống với người Nhật. Vì vậy, bạn có thể nhận được vào hải quan Nhật Bản và các ấn phẩm hàng tuần càng sớm càng tốt.

Người Việt Nam ăn cơm bằng đũa. Bên cạnh các tính năng hệ thống và khuôn mặt, tính khí nghiêm túc và siêng năng rất giống với người Nhật. Vì vậy, bạn có thể nhận được vào hải quan Nhật Bản và các ấn phẩm hàng tuần càng sớm càng tốt.

Người Việt Nam ăn cơm bằng đũa. Bên cạnh các tính năng hệ thống và khuôn mặt, tính khí nghiêm túc và siêng năng rất giống với người Nhật. Vì vậy, bạn có thể nhận được vào hải quan Nhật Bản và các ấn phẩm hàng tuần càng sớm càng tốt.